Biedrības "Lāngala"  MĒRĶI:

1.   Palīdzība valsts iestādēm Latvijas Republikas pamatinterešu aizsardzībā, valstiskās neatkarības, suverenitātes un teritoriālās vienotības  saglabāšanā un stiprināšanā;
2.    latviešu, latgaļu un citu tautu kultūras tradīciju veicināšana;
3.   latviešu, latgaļu un citu tautu valodu un vēstures izpētes veicināšana;
4.   zinātnes veicināšana;
5.   izglītības veicināšana;
6.   sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu   sociālās labklājības celšana;
7.    veselības veicināšana un slimību profilakse;
8.    fiziskās kultūras atbalstīšana;
9.    pilsoniskas sabiedrības attīstība;
10.  cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;
11.  bērnu tiesību aizsardzība;
12.  vides aizsardzība;
14.  labdarība.

(Izraksts no Statūtiem, kas apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2014. gada 20. martā.
Ar grozījumiem, kas reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2016. gada 9. jūnijā.)