LATGAĻU ETNOCĪDS

LATGAĻU ETNOCĪDSValerjans, I.

Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija. Olaine: Lāngala, 2015. - 500 lpp.

   I.Valerjana grāmatā „Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija” pirmo reizi baltistikas un indoeiropeistikas vēsturē ir aprakstīta latgaļu valoda, kurai līdz šim nav bijis sava alfabēta, jo Latvijas valsts politisku apsvērumu dēļ ir aizliegusi tās pētīšanu un kopšanu. Autora piedāvātais alfabēts ļauj pierakstīt latgaļu valodu precīzi, nevis izkropļotā veidā, kā tas līdz šim darīts dažādās latviešu rakstu tradīcijās. Līdz ar to ir iegūti pierādījumi latgaļu valodas savdabībai un arhaismam, kā arī fonētiskajai un morfoloģiskajai bagātībai, kas tālu pārspēj latviešu valodu.

   Otrais unikālais pētījums ir baltistikas un indoeiropeistikas vēsturē pirmā Sanskrita - latgaļu salīdzinošā vārdnīca ar vairāk kā 4300 leksēmām, kas latgaļu valodā skan tāpat vai gandrīz tāpat kā Sanskritā un nozīmē tos pašus vai ļoti tuvus jēdzienus. Tik lielas līdzības ar Sanskritu nav nevienai citai Eiropas valodai, ieskaitot latīņu, grieķu un latviešu, un šis fakts apgāž lingvistisko dogmu par latgaļu un visu baltslāvu valodu eirocentrisko izcelsmi.

     Oficiālā baltistika un Latvijas valdība noliedz latgaļu valodas pastāvēšanu, sauc to par izloksni, kas esot cēlusies no latviešu valodas, taču ap 95% kopīgo vārdformu latgaliski izrādās tuvākas Sanskritam, nekā latviskās. Tas pierāda, ka šādi apgalvojumi ir antizinātniski un politiski angažēti, un patiesībā latviešu valoda jādēvē par latgaļu valodas mākslīgu dialektu, kas radīts pirms pusotra gadsimta kā politiskās cīņas ierocis.

     Publicējamie valodu fakti liek secināt, ka lettu-lietuviešu (baltu) grupas lettu (rietumbaltu) apakšgrupas latgaļu (Sanskr. lagala) valoda ir, iespējams, vecākā starp indoeiropiešu dzīvajām valodām Eiropā. Tās pastāvēšanas ļaunprātīga noliegšana, pilnvērtīgas lietošanas, pētīšanas un kopšanas aizliegums ir Latvijas valsts noziegums pret latgaļiem un visiem rietumbaltiem. Tas ir latgaļu etnocīds, ko Latvija realizē ar mērķi iznīcināt tās teritorijā dzīvojošos latgaļus kā etnosu, vardarbīgi asimilējot mākslīgi radītajā austrumbaltiskajā „latviešu” tautā.

     Grāmata paredzēta latgaļiem, baltu filologiem, Latvijas Saeimas deputātiem un valdības locekļiem, kā arī indoeiropeistikas pētniekiem visā pasaulē.

ISBN 978-9934-14-654-1

© I.Valerjans, 2015.

© Izdevums latviešu valodā: b-ba «Lāngala», 2015.

LATGAĻU ETNOCĪDS