LATGAĻU ETNOCĪDS

LATGAĻU ETNOCĪDSValerjans, I.

Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija. Olaine: Lāngala, 2015. - 500 lpp.

   I.Valerjana grāmatā „Latgaļu etnocīds: noliegtā civilizācija” pirmo reizi baltistikas un indoeiropeistikas vēsturē ir aprakstīta latgaļu valoda, kurai līdz šim nav bijis sava alfabēta, jo Latvijas valsts politisku apsvērumu dēļ ir aizliegusi tās pētīšanu un kopšanu. Autora piedāvātais alfabēts ļauj pierakstīt latgaļu valodu precīzi, nevis izkropļotā veidā, kā tas līdz šim darīts dažādās latviešu rakstu tradīcijās. Līdz ar to ir iegūti pierādījumi latgaļu valodas savdabībai un arhaismam, kā arī fonētiskajai un morfoloģiskajai bagātībai, kas tālu pārspēj latviešu valodu.

   Otrais unikālais pētījums ir baltistikas un indoeiropeistikas vēsturē pirmā Sanskrita - latgaļu salīdzinošā vārdnīca ar vairāk kā 4300 leksēmām, kas latgaļu valodā skan tāpat vai gandrīz tāpat kā Sanskritā un nozīmē tos pašus vai ļoti tuvus jēdzienus. Tik lielas līdzības ar Sanskritu nav nevienai citai Eiropas valodai, ieskaitot latīņu, grieķu un latviešu, un šis fakts apgāž lingvistisko dogmu par latgaļu un visu baltslāvu valodu eirocentrisko izcelsmi.

Lasīt tālāk...