Biedrības "Lāngala" MĒRĶI:

1. Palīdzība valsts iestādēm Latvijas Republikas pamatinterešu aizsardzībā, valstiskās neatkarības, suverenitātes un teritoriālās vienotības saglabāšanā un stiprināšanā;
2. latviešu, latgaļu un citu tautu kultūras tradīciju veicināšana;
3. latviešu, latgaļu un citu tautu valodu un vēstures izpētes veicināšana;
4. zinātnes veicināšana;
5. izglītības veicināšana;
6. sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana;
7. veselības veicināšana un slimību profilakse;
8. fiziskās kultūras atbalstīšana;
9. pilsoniskas sabiedrības attīstība;
10. cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība;
11. bērnu tiesību aizsardzība;
12. vides aizsardzība;
14. labdarība.

(Izraksts no Statūtiem, kas apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2014. gada 20. martā.
Ar grozījumiem, kas reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā Rīgā, 2016. gada 9. jūnijā.)